Výročné stretnutie SAAPM 2022 v Poprade

10.-11.11.2022

Výročné stretnutie SAAPM 2022 sa konalo v rámci 4. ročníka konferencie Poprad Economic and Management Forum (PEMF) 2022. Bolo plné inšpiratívnych myšlienok v oblasti ľudských zdrojov, leadershipu a profesionálnej komunikácie. Ďakujeme predsedníčke Kataríne Stachovej za organizáciu stretnutia a všetkým zúčastneným členom za príjemnú a poučnú atmosféru.


1.-2.2.2023

Členovia SAAPM sa začiatkom roka 2023 opäť stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii
„Riadenie ľudí v digitálnom svete“ vo Zvolene, ktorá bola platformou pre  prezentáciu
najnovších vedeckých poznatkov v oblasti personálneho manažmentu v kontexte permanentných zmien.

Výstupom z konferencie je zborník abstraktov „Riadenie ľudí v digitálnom svete“ https://imucm.sk/wp-content/uploads/2023/03/Zbornnik-abstraktov-Konferencia-Zvolen-2023.pdf

.


Stretnutie v Tajove

by SAAPMCategories konferencieNekomentované

16.-17.9 2021

V septembri sme usporiadali konferenciu, na ktorej členovia SAAPM diskutovali o výsledkoch svojich
výskumov. Hľadali sme prieniky spoločných tém a možnosti pre spoluprácu. Zasadanie, ktoré sa
konalo 16.-17.9 2021 organizačne podporila Slovenská Technická Univerzita vo Zvolene. Konferencia
na tému Súčasnosť a predikcia zmien v personálnom manažmente priniesla veľa nových myšlienok
o budúcnosti sveta práce, využití potenciálu zamestnancov 50+, o virtuálnom pracovnom prostredí
ako novej realite. Diskutované témy v podobe zborníka abstraktov nájdete tu.


Členovia SAAPM v roku 2020 spoluorganizovali konferenciu EAI (European Alliance for Innovation) Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Mobility.

Konferencia sa konala 4. decembra v on-line priestore pod vedením doc. M.A. Dagmar Cagáňovej, Ph.D. zo Slovenskej technickej univerzity v Trnave.  Bola zameraná na Internet of Things and Smart Cities. Na konferencií boli prezentované príspevky z výskumov, realizovaných  na Slovensku aj zo zahraničia. Príspevky budú publikované  v SpringerLink Digital Library.

EAI Mobility IoT 2020 – 7th EAI International Conference on Smart Cities


Stretnutie na UCM v Trnave II

Posted on 06dec

Stretli sme sa opäť 10. 9. 2020 (aj napriek Corone). Témou boli spoločné projekty a aktivity. 

V blízkej budúcnosti plánujeme spoločnú multimediálnu učebnicu, na ktorej podobe a príprave participujú učitelia šiestich univerzít. Výsledkom bude „Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningového modulu s multimediálnym obsahom“

Rozširujeme tiež prácu na projekte, skúmajúcom pripravenosť podnikov na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Zbierať dáta formou dotazníkového prieskumu budeme aj v spolupráci s Poľskom, Maďarskom a Ruskom. Na výsledky sa tešíme.

Bude nám cťou, ak sa nám podarí získať pre posilnenie spolupráce s praxou podporu  združenia HRcomm a Profesie. 

Rozšírili sme svoje rady o múdrych a šikovných ľudí. Pridali sa Zuzka Kirchmayer a Janka Fratričová z Fakulty manažmentu UK v Bratislave. Sme radi, že nastúpili na palubu a tešíme sa na intenzívnu spoluprácu v búrlivých vodách neistej doby. 


4.0 Industry

Posted on 06dec

V SAAPM sa aktuálne najviac venujeme téme 4.0 Industry. Zháňame granty na podporu preskúmania zmien vonkajšieho a vnútorného prostredia podnikov so zámerom identifikovať dôsledky pre riadenie ľudí v podnikovej praxi na Slovensku a definovať cesty budovania konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom systémov riadenia ľudských zdrojov v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie (priemyslu 4.0). 

Chceme zistiť, ako sú súčasné systémy riadenia ľudských zdrojov v podnikoch na Slovensku pripravené  na riadenie ľudí v podmienkach priemyslu 4.0. Prostredníctvom kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu overujeme, ako sú slovenské podniky pripravené na zmeny, ako sú na ich zvládnutie vybavené hodnotovo, systémovo, metodicky. 

Ak by ste mali chuť pridať sa, link na vyplnenie dotazníka nájdete tu:

https://forms.gle/76qr5mmYHgTAJmH3A


Online meeting SAAPM

Posted on 20mar

V marci a v júni 2020 sme sa (ne)stretli v pyžame. On-line meeting všeličo dovolí. Vymieňali sme si skúsenosti s dištančným vzdelávaním. Obrazovka s bodkami, na ktorých sú iniciály študentov chce byť nový normál vzdelávania v on-line svete. Keď chýba interpersonálna interakcia, našim mozgom chýba veľa podstatných informácií. Pripravili sme sa o vnemy bio-chemické, neverbálneho prejavu, kvalitu spätnej väzby. Celý priestor pre vzdelávanie sa zmenšil na rozmer niekoľko palcov a stratil (nie len) jednu dimenziu. Naviac si skáčeme do reči a tvorivá diskusia si vyžaduje poradovníkový systém, čím sa strácajú nápady aj energia. Ale boli (mohli) sme sa stretnúť v pyžame.


Stretnutie na UCM v Trnave

Posted on 23jan

23.1.2020 sa na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnilo stretnutie, na ktorom sme hľadali prieniky našich záujmov a možnosti pre spoluprácu. Zisťovali sme, kto je v čom hviezda, ako môžeme žiariť spolu. Napíšeme spolu vysokoškolskú učebnicu. Chceme ponúknuť študentom študijný materiál s multimediálnym obsahom o riadení ľudí v digitálnom svete. Bude to bilinguálna (slovensko-anglická) kniha o prvom a poslednom, čom im akadémia o riadení ľudských zdrojov vie ponúknuť. Svoj zámer chceme podporiť projektom KEGA. 

Vzájomné inšpirácie vo výskume viedli k spoločnej metodike skúmania. Všetci by sme chceli vedieť, ako sa podniky pripravujú na výzvy riadenia ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0. Chceme zistiť, na čo sa tešia, čoho sa boja, čo vidia ako dôležité teraz a čo tušia, že ich čaká. Pripravili sme dotazníkový prieskum SAAPM a rok budeme skúmať riadenie ľudí 4.0. Všetky zistenia, súvislosti, závislosti, implikácie, extrapolácie, aj chyby, odchýlky a paradoxy budeme publikovať kde sa dá, aby sme prispeli k poznaniu.


Kick-off meeting SAAPM

Posted on 09sep

9.9.2019 sa na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konal kick-off meeting Slovenskej Akademickej Asociácie pre Personálny Manažment (SAAPM). Založili sme sa, pretože chceme pracovať spolu, pretože chceme intenzívne a transparentne prispievať k poznaniu o riadení ľudí. Združenie vzniklo za účelom vytvoriť a udržiavať podmienky pre aktívne odborné fórum personálneho manažmentu pre akademikov, ich spoluprácu s hospodárskou praxou a inštitúciami v medzinárodnom prostredí. Zišli sme sa zo všetkých kútov Slovenska. Zakladajúcim členmi združenia sú zástupcovia významných univerzít na Slovensku (Žilinská Univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Technická Univerzita vo Zvolene, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická Univerzita v Bratislave). Prvý krát sme sa stretli pri Dunaji. Ďalšie stretnutia smerujú k Tatrám. 

sdr

Back to Top