Náš tím

Kto sme

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. – prezidentka SAAPM

húževnatá iniciátorka, neodbytná vizionárka, sieť manažérka

Čo učím?

Predmety Personálny manažment, Komunikačné zručnosti, Organizačná kultúra, Interkultúrny manažment ale aj Manažment animátorských a voľnočasových aktivít a srdcovým predmetom je predmet Projekty, v rámci ktorého študenti skúšajú priamo v praxi pri realizácii nimi navrhnutých projektov, čo sa na hodinách Manažmentu, Marketingu, Projektovania či Turizmu naučili. Pôsobím na Inštitúte manažmentu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave ako hlavný garant študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve. Učím, aj učím sa rada. Snažím sa čo najviac nápadov svojich a aj tých študentských postrčiť do reality, lebo v nej je najlepšie vidieť, akú majú hodnotu. Ľudia a aj nápady.

Čo publikujem?

Vo výskume sa zaoberám témou riadenia ľudských zdrojov, organizačnou kultúrou a interkultúrnym manažmentom v kontexte priemyslu 4.0. Svoj výskum realizujem v projektoch medzinárodných: CRANET, HPDCEEUS, MIGP a národných: APVV, VEGA, IGP.  Som autorkou a spoluautorkou viac ako 70 publikácií, z ktorých je 25 indexovaných v medzinárodne uznávaných vedeckých databázach: CC, SCOPUS (h-index 9), WoS (h-index 5), Google Sholar (h-index 11). Na celkovú publikačnú činnosť mám viac ako 480 ohlasov a som členkou viacerých vedeckých rád medzinárodných vedeckých konferencií a časopisov. Pôsobím ako editor v karentovanom časopise Sustainability.

Čo žijem?

Mám rada zvieratá a všetko živé a preto sú moje spoločenské aktivity orientované mimo akademickej sféry na ochranu zvierat. Od roku 2006 mesačne produkujem TV reláciu BEZBÚDOVCI, zameranú na pomoc psom bez domova, ktorá sa vysiala na takmer všetkých slovenských lokálnych TV a YouTube. Od detstva som hrala basketbal za kluby v Banskej Bystrici a Trnavu. V súčasnosti pripravujem najmenšie žiačky U11 a U12 k štartu medzi hviezdičky basketbalového neba v klube AK BSK Slávia Trnava. Milujem turistiku a spoznávanie domácich aj zahraničných miest a ľudí spolu so svojou rodinkou, manželom a dcérkou Hankou. Držím sa hesla – lepšie raz vidieť a zažiť.

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD. - viceprezidentka SAAPM

dobrá víla internacionalizácie

Čo učím?

Predmety na prvom a druhom stupni štúdia v programoch Ekonomika a manažment podniku a Personálny manažment podniku na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Učím aj v programoch v anglickom jazyku. V súčasnosti som prodekankou pre zahraničné vzťahy. Som členkou kolégia dekana a vedeckej rady FPM. Inšpirácie zháňam na zahraničných cestách. Učila som na univerzitách v Európe, v Ázii a v Afrike.

Čo skúmam?

V súčasnosti skúmam tému riadenie ľudských zdrojov v podmienkach 4.0 priemyslu. S príchodom krízy spôsobenej pandémiou sme sa spolu s kolegami pustili do overovania súvislostí vnútorných systémov riadenia ľudí so životaschopnosťou podnikov v kríze. Som súčasťou národných výskumných projektov VEGA a pôsobím ako koordinátor medzinárodnej výskumnej siete CRANET pre oblasť Slovenska.

Čo žijem?

Verím, že rovnováha v živote je ako rovnováha na bicykli, vyžaduje pohyb. Žijem športom a cestovaním. Rada sedím na letisku a pozorujem rôznorodosť ľudí. Rada učím medzinárodné skupiny študentov. Verím, že osobné stretnutia ľudí z medzinárodného prostredia sú cestou cez poznanie k mieru. Snažím sa byť pri všetkom, čo sa okolo medzinárodného vzdelávania deje. Som bežec vytrvalec. Beriem na pracovné cesty tenisky a mesto si navnímam behom.

doc. Ing. Miloš Hitka, PhD. – člen predstavenstva

výskumník vytrvalec

Čo učím?

Predmety v študijnom programe Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle a v študijnom programe Drevárstvo na Technickej univerzite vo Zvolene.

Čo skúmam?

Vo výskume sa zaoberám témou riadenia ľudských zdrojov, motiváciou a antropometriou. Výskum realizujem v projektoch APVV, VEGA a KEGA.  Som autorom viac ako 300 publikácií.

Bližšie viď.: www.miloshitka.szm.com

Čo žijem?

Som telom aj dušou športovec.

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. – člen predstavenstva

skala, na ktorej stojí každá úspešná iniciatíva

Čo učím?

Som zástupcom riaditeľa pre pedagogický proces a ďalšie formy vzdelávania na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Učím predmety spojené s podnikaním a manažmentom.

Čo skúmam?

Vo výskume sa zaoberám témou riadenia ľudských zdrojov, zameriavam sa na skúmanie zmien prostredia v tejto oblasti. Svoj výskum realizujem v projektoch medzinárodných APVV, VEGA, IGP.  Som autorom alebo spoluautorom viacerých učebníc, piatich monografií, z toho troch zahraničných a viac ako 75 vedeckých publikácií, z ktorých je 22 evidovaných vo významných medzinárodných profesijných databázach Scopus, WoS a 5 v databáze Current Contents. Na publikačnú činnosť mám množstvo ohlasov. Len v databáze Scopus sú citované viac ako 100 krát a celkovo je môj citačný index v databáze Scopus na úrovni h-index = 8 a v databáze WoS na úrovni h-index =5. Som certifikovaným lektorom a kariérnym poradcom a okrem SAAPM aj členom viacerých odborných združení na Slovensku aj v zahraničí (CRANET, HPDCEEUS, WoodEma, CAZV, SAPV).

Čo žijem?

Šport vnímam ako neoddeliteľnú súčasť môjho života. Sedemnásť rokov som hrával súťažne futbal a pätnásť rokov som bol aktívnym dobrovoľným hasičom. Dnes už nemám dostatok času, tak sa športu venujem len rekreačne. Mám rád cestovanie, turistiku a s tým spojené spoznávanie nových miest a tiež lov mierne adrenalínových zážitkov, ako preplávanie rieky Dunaj, spustenie sa na Holmenkollen zipline v Nórsku, skákanie z 10 m vysokého útesu do vody v Grand Canyone v Chiang Mai v Thajsku, či brodenie sa v ľadovcovej rieke na Islande.

prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. - členka predstavenstva

guru ľudského kapitálu

Čo učím?

Na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline vyučujem predmety Základy ekonómie, Všeobecná ekonomická teória, Makroekonómia, Hospodárska politika pre manažérske rozhodovanie, Projekt 1-3 – Business intelligence a manažment efektívnosti ľudského kapitálu, Využitie IS pre zvýšenie ekonomickej výkonnosti s akcentom na riadenie zamestnávania znevýhodnených skupín občanov na trhu práce a riadenie efektívnosti ľudského kapitálu.

Čo skúmam?

V rámci výskumu a publikačnej činnosti sa zaoberám oblasťou makroekonomickej a regionálnej ekonomickej výkonnosti, efektívnosti využívania výrobných vstupov na makroekonomickej, regionálnej a podnikovej úrovni s akcentom na manažment efektívnosti ľudského kapitálu a podnikové vzdelávanie. Na uvedené oblasti boli zamerané aj projekty VEGA, KEGA, APVV, ESF, v ktorých som pôsobila ako vedúca alebo ako člen riešiteľského kolektívu.

Čo žijem?

Som verná vzdelávaniu a tradíciám. Som držiteľkou certifikátov v témach vzdelávania dospelých z domácich a zahraničných prestížnych inštitúcií. Som hrdou autorkou metodiky „Návrh modelu a metodiky vyhodnocovania procesu podnikového vzdelávania”, ktorá bola publikovaná v príspevkoch, monografii, dizertačnej a habilitačnej práci, uplatnená vo firmách v SR a ČR v rámci lektorskej a  poradenskej činnosti. V rámci spolupráce s podnikovou praxou som sa podieľala na realizácii projektov Rozvoj ľudských zdrojov firmy, Zvyšovanie kvality ľudského kapitálu, Tréning uplatňovania participatívnych metód vzdelávania, Team spirit, Rozvoj tímovej spolupráce. Rada spoznávam cudzie kultúry a milujem tú našu. Som stály fanúšik a bývalá členka folklórnych súborov. Z hudobných nástrojov som si vybrala husle, lebo sú tradičné, hrajú citlivo a vážne, aj nádherne veselo a najkrajšie vyznejú, keď hráme spolu.

Ing. Silvia Lorincová, PhD.

biela pani výskumu

Čo učím?

Pedagogicky pôsobím na Katedre ekonomiky, manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene ako odborná asistentka. Podieľam sa na vyučovacom procese v prvom a druhom stupni štúdia v študijných programoch Technickej univerzity vo Zvolene.

Čo skúmam?

V oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti som autorkou, resp. spoluautorkou viac ako 10 vedeckých prác publikovaných v zahraničných karentovaných časopisoch, viac ako 15 vedeckých prác publikovaných v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a ďalších viac ako 60 vedeckých a odborných prác. Kvalitu vedecko-výskumnej činnosti dokumentuje viac ako 440 citácií, z toho viac ako 340 citácií v publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS a viac ako 100 citácií v publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch. Počas svojho pôsobenia na Katedre ekonomiky manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene som sa zapojila do riešenia rôznych domácich výskumných projektov VEGA, KEGA a APVV ako členka alebo vedúca riešiteľského kolektívu. Vo výskume sa venujem najmä podnikovej kultúre a motivácii.

Čo žijem?

Svoju prácu beriem veľmi vážne. Pracujem vždy s plným nasadením. Aj v súkromí mám rada precíznosť, rýchlosť a čistotu. Vo voľnom čase sa venujem rýchlym športovým autám. Koenigsegg  Agera mi učarovala.

Ing. Lenka Ližbetinová, PhD.

špecialistka na (medzinárodné) vzťahy

Čo učím?

Pedagogicky sa venujem témam o riadení vzťahov. Vyučujem predmety Riadenie ľudských zdrojov, Riadenie v marketingu, Komunikačné zručnosti, Systémy CRM.

Čo publikujem?

V súčasnosti pôsobím na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějovicích (ČR) ako odborná asistentka na Katedře řízení lidských zdrojů. Som autorkou vyše 85 publikácií, z ktorých 35 je indexovaných v databáze WoS (h-index 6, 133 citácií) a 42 v databáze Scopus (h-index 9, 204 citácií). Vo výskume sa zaoberám medzigeneračným manažmentom, stabilizáciou rozvoja malých a stredných podnikov, digitalizáciou v stavebníctve.

Čo žijem?

Veľa času venujem rodine a ak mi nejaký zostane, rada ho investujem do športu alebo umenia. Kreslím portréty. Čítam o histórií a obdivujem hrady a zámky. Láka ma šperkárstvo. Rada zdolávam vysokohorské štíty a v meste si zahrám bedminton.

doc. Mgr. Jana Fratričová, PhD.

zvedavá pozorovateľka

Čo učím

Učím Základy manažmentu a Personálny manažment slovenských aj zahraničných študentov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Usilujem sa lámať mantinely medzi predmetmi a funkčnými oblasťami manažmentu a pomáhať študentom učiť sa vnímať veci v súvislostiach. Nevadí, ak sa pritom často dostanú mimo svojej komfortnej zóny.

Čo publikujem

V poslednom období sa najviac venujem generácii Z. Jej nadchádzajúci vstup na trh práce, kariérne očakávania a pracovné preferencie postupne menia mnohé personálne politiky a prinášajú veľké zmeny aj do oblasti riadenia výkonu. V uplynulom roku som sa podieľala na projekte Visegrad Fund, ktorý skúmal talent manažment v coworkingových centrách. Vo všeobecnosti sa venujem hlavne kvalitatívnemu výskumu.

Čo žijem 

Som fanúšik minimalizmu a radosť nachádzam v jednoduchosti. Teším sa z momentov, keď môžem nerušene pozorovať svet okolo seba. Baví ma sledovať trendy v interiérovom dizajne, vyjsť si na turistiku do hôr alebo na prechádzku do prírody. Tiež rada cvičím jogu.

Mgr. Zuzana Kirchmayer, PhD.

neúnavná inovátorka

Čo učím?

Pôsobím ako odborná asistentka na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečujem predmety Základy personálneho manažmentu, Systémy odmeňovania, Medzinárodný manažment ľudských zdrojov, Kreatívny a inovačný manažment a výberové predmety Riešenie konfliktov a Kritické myslenie a argumentácia.Vo svojej pedagogickej práci spájam akademický obsah s prežitou skúsenosťou, podporujem hľadanie vlastnej individuality v rámci skupinovej práce, nachádzanie vlastných odpovedí, učenie sa z chýb a kvalitnú reflexiu. V poslednom období hľadám spôsoby, ako priniesť zapamätateľnosť, zážitok, dialóg, interaktivitu a reflexiu aj do prostredia online vzdelávania.

Čo skúmam?

Dlhodobo sa venujem problematike personálneho manažmentu, rozvoju kľúčových kompetentností a vedeniu ľudí. Aktuálne skúmam špecifiká generácie Z v kontexte jej budúceho pôsobenia v pracovnom prostredí a  očakávané trendy na trhu práce v horizonte najbližších 10 rokov, ktoré budú toto prostredie formovať.  Participovala som na výskume etického vedenia ľudí, skúmala som problematiku spoločenskej zodpovednosti podnikov a venovala som sa metódam výučby podnikateľskej etiky na vysokých školách.

Čo žijem?

Voľný čas rada trávim medzi dobrovoľníkmi, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou, venujem sa projektom neformálneho vzdelávania, zameraným na rozvoj kritického myslenia u detí a mládeže,  medzigeneračnej spolupráce, či rozvoju kľúčových spôsobilostí. Učím (sa) zážitkom, neustále hľadám spôsoby, ako robiť veci inak, veľa čítam, rada cestujem a verím, že najlepšie nápady prichádzajú pri šálke skvelej kávy.

doc. Ing. Mgr. Zuzana Joniaková, PhD.

učiteľka telom a dušou

Čo učím?

Vyučujem predmety na prvom a druhom stupni štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2019 som vedúcou Katedry manažmentu a starám sa o tvorivú atmosféru a podporu členov katedry. Tiež učím na Divadelnej fakulte VŠMU študentov študijného programu Divadelný manažment. Špecializujem sa na predmety, súvisiace s riadením šudí, kultúrou a komunikáciou. Pre študentov rada organizujem rôzne praktické semináre a tréningy.

Čo skúmam?

V súčasnosti skúmam tému riadenie ľudských zdrojov v podmienkach priemyslu 4.0.  Dlhodobo sa zaoberám témou odmeňovania a motivácie zamestnancov. S príchodom krízy, spôsobenej pandémiou sme sa spolu s kolegami pustili do overovania súvislostí medzi systémami riadenia ľudí a životaschopnosťou podnikov v kríze. Som súčasťou národných výskumných projektov VEGA a medzinárodnej výskumnej siete CRANET. Kontakt s praxou si udržiavam prostredníctvom spolupráce so združením pre HR leadrov HRcomm.

Čo žijem?

Rada sa (za)motávam okolo vzdelávania. Veľa učím a veľa sa učím. Sústavne si dopĺňam vzdelanie, formálne aj neformálne. Ak si môžem niečo dopriať za odmenu, absolvujem výcvik. Som mediátorka a vo voľnom čase tiež amatérska šperkárka. Množstvo peňazí utratím za knihy a mám rada farby.

Lukáš Smerek

marketér, manager a športovec

Čo učím?

Predmety Manažment ľudských zdrojov a Manažérska komunikácia v slovenskom aj v anglickom jazyku vo všetkých študijných programoch na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Manažment ľudských zdrojov v študijnom programe Andragogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Do svojich hodín okrem odborných vedomostí vkladám aj praktické skúsenosti zo spolupráce s podnikmi na rôznych úrovniach a andragogické zručnosti, ktoré som získal štúdiom andragogiky a rozvíjal na lektorských kurzoch a v spolupráci s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov. V súčasnosti som vedúci Oddelenia marketingu, manažmentu a kvality na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku.

Čo skúmam?

V doktorandskom štúdiu som sa venoval predovšetkým vplyvu podnikovej kultúry na rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch. V súčasnosti, v nadväznosti na predchádzajúce projekty na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, skúmam najmä vývoj personálnej práce na Slovensku, špecifiká nadnárodných spoločností, ktoré u nás pôsobia a pripravenosť slovenských podnikov na prebiehajúcu štvrtú priemyselnú revolúciu (Industry 4.0). 

Čo žijem?

Som dynamická osobnosť a najviac ma vystihuje pohyb. Dvadsaťpäť rokov som aktívne hrával futbal, ktorý ma naučil zodpovednosti a tímovej práci. V súčasnosti sa venujem najmä rodine, ktorú trápim svojou kondíciou pri pešej turistike. Veľa času v prírode trávim aj osamote na prechádzkach so psíkom. Mám rád život a jeho kolobeh, a preto svoju kreativitu, vytrvalosť a trpezlivosť ukazujem najmä v záhrade. Teším sa z každého vyklíčeného semienka, či rozkvitnutej rastlinky.

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.

doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.

Back to Top