Vízia Celostná spolupráca akademickej komunity a hospodárskej praxe

Spájanie (spája nás poznanie, vzdelávame, aby sme zbližovali)

Angažovanosť (bádame slobodne a zanietene)

Autenticita (skúmame, učíme, žijeme to, v čo veríme)

Perspektíva (teória je uhol pohľadu, chválime pochybnosť)

Múdrosť (najradšej máme hypotézy, ktoré sa nepotvrdia)

Podpora prepojenia

podpora prepojenia domácich a zahraničných pedagogických pracovníkov a odborníkov z praxe a za účelom vytvorenia základne pre výmenu skúseností a spoločného výskumu

Poradenské služby

vytváranie podmienok pre kvalitné poradenské služby vo všetkých oblastiach riadenia ľudských zdrojov, pre potreby členov združenia, študentov a širokej verejnosti

Strategické rozhodnutia

angažovanie sa pri tvorbe strategických rozhodnutí a dokumentov vlády SR zameraných na rozvoj riadenia ľudí a podmienok práce organizáciách pôsobiacich v SR

Výskum

vytváranie podmienok (materiálnych a finančných) pre výskum v danej oblasti

Zvyšovanie kvality vzdelávania

vyvíjanie riešení, zameraných na zvyšovanie kvality úrovne vzdelávania študentov vysokých a stredných škôl a odbornej verejnosti (prioritne zamestnancov pôsobiacich v organizáciách na pozíciách s pracovným zameraním v kontexte zamerania združenia) v oblasti efektívneho riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku

Personálny manažment

aplikovanie najnovších poznatkov z oblasti personálneho manažmentu do výučby a podnikateľskej praxe

Zdieľanie poznatkov

vytváranie podmienok (materiálnych a finančných) pre získavanie a zdieľanie poznatkov z oblasti personálneho manažmentu medzi členmi občianskeho združenia, študentmi a ostatnou odbornou verejnosťou

Organizovanie odborných podujatí

organizovanie odborných podujatí, ako sú konferencie, semináre, workshopy

Obsah a úroveň výučby

angažovanie sa pri tvorbe strategických rozhodnutí vysokých škôl o obsahu a úrovni výučby a rozvoja problematiky riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

Organizovanie výmenných stáži

podporovanie a organizovanie výmenných stáží a pobytov

Back to Top