Časopis Journal of Human Resource Management - HR Advances and Developments

Časopis Journal of Human Resource Management – HR Advances and Developments (JHRM-AD) je recenzovaný medzinárodný vedecký časopis Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vydávaný na Slovensku v spolupráci so Slovenskou akademickou asociáciou pre personálny manažment (SAAPM). JHRM-AD má publikačnú históriu od roku 1998 a v súčasnosti vychádza dvakrát ročne. Časopis je indexovaný v EBSCOhost, Ulrichsweb a Ulrich’s Periodicals Directory, EconBiz, ERIH PLUS, CEEOL, RePEc EconPapers, Google Scholar, DOAJ and CrossRef content registration.

JHRM-AD je open access časopis, ktorý publikuje najnovší výskum, inovácie a komentáre k novým činnostiam a konceptom v oblasti ľudských zdrojov. V prvom rade sa zameriava na publikovanie vedeckých článkov a výskumov o fenoménoch HR v prvej línii a výrazne podporuje prepojenie akademickej sféry a podnikovej praxe. Vítané sú teoretické príspevky, ako aj empirické výskumné práce, prípadové štúdie, porovnania medzi krajinami, prehľadové články a výskumné poznámky (krátke články orientované na výsledky).

JHRM-AD víta články, ktoré sa zaoberajú rozdielmi v súčasnom a budúcom svete HR; akceptované sú kvalitné články zaoberajúce sa budúcnosťou HR, odhaľovaním priekopníckych HR konceptov alebo načrtnutím nových princípov v existujúcich HR činnostiach.

Back to Top