Základy personálneho manažmentu
Akademicko-praktický sprievodca v oblastiach manažmentu pracovných výkonov, pracovnej motivácie a odmeňovania

Ľubica Bajzíková – Jana Fratričová

Bratislava: Univerzita Komenského
Prvé vydanie
109 strán
ISBN 978-80-223-4785-3
2019

Predkladaný text sme vypracovali ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov vysokých škôl v študijnom programe manažment. Okrem hlavného názvu Základy personálneho manažmentu je publikácia doplnená o podtitul Akademicko-praktický sprievodca k analýze pracovných pozícií, personálnemu plánovaniu, náboru a výberu zamestnancov. Podtitul vyjadruje náš predpoklad, že okrem študentov si tento text nájde čitateľov aj v radoch špecialistov a manažérov v oblasti personálneho manažmentu a tiež v širšej odbornej verejnosti. Okrem toho sme podtitulom chceli naznačiť, že našou ambíciou bolo sústrediť sa len na vybrané personálne činnosti.
Personálny manažment sa v ostatných rokoch výrazne mení vplyvom technológií, nových trendov v manažmente a príchodu nových generácií na trh práce. Tradičné procesy, ktoré sa koncom minulého milénia považovali za solídny základ personálneho manažmentu, dnes podliehajú dramatickým zmenám a mení sa ich podstata. Katalógy pracovných pozícií už nie sú vytesané do kameňa, pozície a roly sa niekedy menia častejšie než počasie. Výberové metódy sa čoraz viac pozerajú na osobnosť a kompetencie kandidátov než na ich CV, tradičné metódy plánovania ľudských zdrojov dôstojne odchádzajú do učebníc histórie manažmentu. Hodnotenie výkonu už vyše dekády nie je stelesnené v obávanom formulári a v oficiálnom vážnom rozhovore so šéfom za zatvorenými dverami rohovej kancelárie. Odmeňovanie je kontroverznejšie než kedykoľvek predtým, rozvoj zamestnancov je stále komplexnejšia téma v podmienkach neustálej neistoty z budúcnosti a tradičná kariéra s pravidelným vertikálnym postupom je vecou minulosti.
V tejto knihe nájdete prehľad troch personálnych činností, pričom ani jedna z nich nie je výhradnou doménou personálneho oddelenia. Prvá kapitola obsahuje prehľad manažmentu pracovných výkonov, ktorý sa niekedy nazýva aj riadenie výkonov. Zaradili sme sem všetky tradičné metódy hodnotenia výkonu, ale usilovali sme sa načrtnúť aj nový smer vývoja v tejto oblasti, ktorý ešte v odbornom diskurze nie je celkom jasný. Druhú časť predstavuje téma pracovnej motivácie. Prehľad klasických motivačných teórií považujeme za súčasť personálneho manažmentu aj napriek tomu, že ich reálna aplikácia je spravidla v rukách líniových, nie personálnych manažérov. Poslednú časť tejto knihy tvorí téma, ktorá v personálnom manažmente patrí medzi najkontroverznejšie – odmeňovanie. Zaradili sme ju nakoniec, aby sme mali možnosť nadviazať na pracovnú motiváciu, s ktorou odmeňovanie veľmi úzko súvisí.

Back to Top