Základy personálneho manažmentu
Akademicko-praktický sprievodca k analýze pracovných pozícií, personálnemu plánovaniu, náboru a výberu zamestnancov

Ľubica Bajzíková – Zuzana Kirchmayer – Jana Fratričová

Bratislava: Univerzita Komenského
Prvé vydanie
102 strán
ISBN 978-80-223-4754-9
2019

Predkladaný text sme vypracovali ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov vysokých škôl v študijnom programe manažment. Okrem hlavného názvu Základy personálneho manažmentu je publikácia doplnená o podtitul Akademicko-praktický sprievodca k analýze pracovných pozícií, personálnemu plánovaniu, náboru a výberu zamestnancov. Podtitul vyjadruje náš predpoklad, že okrem študentov si tento text nájde čitateľov aj v radoch špecialistov a manažérov v oblasti personálneho manažmentu a tiež v širšej odbornej verejnosti. Okrem toho sme podtitulom chceli naznačiť, že našou ambíciou bolo sústrediť sa len na vybrané personálne činnosti.
Personálny manažment sa v ostatných rokoch výrazne mení vplyvom technológií, nových trendov v manažmente a príchodu nových generácií na trh práce. Tradičné procesy, ktoré sa koncom minulého milénia považovali za solídny základ personálneho manažmentu, dnes podliehajú dramatickým zmenám a mení sa ich podstata. Katalógy pracovných pozícií už nie sú vytesané do kameňa, pozície a roly sa niekedy menia častejšie než počasie. Výberové metódy sa čoraz viac pozerajú na osobnosť a kompetencie kandidátov než na ich CV, tradičné metódy plánovania ľudských zdrojov dôstojne odchádzajú do učebníc histórie manažmentu. Hodnotenie výkonu už vyše dekády nie je stelesnené v obávanom formulári a v oficiálnom vážnom rozhovore so šéfom za zatvorenými dverami rohovej kancelárie. Odmeňovanie je kontroverznejšie než kedykoľvek predtým, rozvoj zamestnancov je stále komplexnejšia téma v podmienkach neustálej neistoty z budúcnosti a tradičná kariéra s pravidelným vertikálnym postupom je vecou minulosti.
Teoretické poznatky z oblasti personálneho manažmentu predkladáme na báze množstva príkladov a s využitím primárnych zdrojov od renomovaných domácich aj zahraničných autorov. Uvedomujeme si, že obsahová náplň personálneho manažmentu súčasnosti značne prekračuje rámec tejto knihy. Novšie oblasti personálneho manažmentu ako je budovanie značky zamestnávateľa, manažment diverzity zamestnancov, medzigeneračné aspekty a iné preto nie sú súčasťou tejto publikácie. Napriek tomu veríme, že sa nám podarilo uviesť knihu, ktorá spája tradičné s moderným z hľadiska obsahu aj formy, a ktorá bude dobrou pomôckou pre odbornú prípravu ďalšej generácie špecialistov a manažérov v oblasti personálneho manažmentu.

Back to Top