Praktické cvičenia zo základov personálneho manažmentu

Jana Fratričová

Bratislava: Univerzita Komenského
Prvé vydanie
43 strán
ISBN 978-80-223-4923-9
2020

Táto publikácia je koncipovaná ako vysokoškolské skriptum a učebný text pre predmety zamerané na personálny manažment. Predstavuje doplnok k sérii učebníc, ktoré sme v roku 2019 na Fakulte managementu UK vypracovali hlavne pre potreby predmetu Základy personálneho manažmentu.
Väčšina cvičení v tejto publikácii je ukotvená v širšom organizačnom prostredí a nesústredí sa výhradne na problematiku personálnych činností. Našim cieľom je oboznámiť študentov so základnými personálnymi činnosťami v organizácii, ich implementáciou a vzájomnými väzbami a posilniť povedomie o vzťahu medzi personálnymi činnosťami a organizačnou stratégiou. Usilujeme sa, aby si študenti na bakalárskom stupni štúdia uvedomili, že personálny manažment neexistuje vo vákuu, ale musí byť v súlade s ostatnými funkciami a stratégiou organizácie. Cvičenia navodzujúce organizačnú realitu sme na tento účel s kolegami používali vždy, teraz však budú publikované v ucelenej podobe a dostupné elektronicky, aby s nimi študenti mohli pracovať priamo na seminári.
Žiadne cvičenie, ktoré uvádzame v tejto zbierke, nemá jedinú „správnu odpoveď“ a viaceré vyžadujú, aby študenti pri ich riešení okrajovo zvážili aj poznatky z iných predmetov než z personálneho manažmentu. Tým sa usilujeme docieliť, aby posilňovali svoju schopnosť a návyk uvažovať interdisciplinárne a uvedomiť si, že bežné organizačné prostredie neumožňuje riešiť problémy izolovane. Proces, prostredníctvom ktorého študenti dospejú k svojmu preferovanému riešeniu a zhromaždia si argumenty na jeho odôvodnenie tiež prispieva k rozvoju ich tvorivosti a kritického myslenia. Dôležitou súčasťou výučby na seminároch je spravidla diskusia moderovaná učiteľom, počas ktorej študenti majú možnosť rozvíjať svoje argumentačné zručnosti a učiť sa od seba navzájom.

Back to Top