Organization of managerial work

Lukáš Smerek – Milota Vetráková

Banská Bystrica: Belianum
Prvé vydanie
106 strán
ISBN 978-80-557-1859-0
2021

Manažér je osoba zodpovedná za plnenie úloh, ktoré si vyžadujú účasť ostatných členov spoločnosti alebo podnikových zdrojov. Umením manažérov je rozumne riadiť, zvažovať, harmonizovať obchodné činnosti, kolegov, podriadených, tímy a ich prácu. Manažéra možno charakterizovať ako vedúceho zamestnanca rozvíjajúceho činnosti v trhovom hospodárstve. Je to zamestnanec, ktorý môže spoznať trh v jeho rozmanitosti, pripraviť ho na svoju aktivitu a zároveň ho vhodne ovplyvniť. Cieľom jeho aktivít je vniesť jednotu do práce, transformovať ju na výkon a výsledky spojené so spoločným úsilím skupiny, ktorú vedie. Vnáša do práce skupiny poriadok, systém, ktorý formuluje jej kompetencie. Účelom jeho práce preto musí byť jednota a poriadok, účelná kombinácia schopností a znalostí. Predpokladom práce manažéra je zvládnutie činností ako stanovovanie cieľov, organizovanie práce, motivácia a komunikácia, meranie a vyhodnocovanie pracovných výsledkov a na ich základe spravodlivé hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, zabezpečenie profesionálneho rozvoja zamestnancov, ktorý je zameraný na školenia, rozvoj a integrita zamestnancov a mnoho ďalších. Predpokladáme, že každý z vás má ambíciu využiť svoje štúdium na to, aby sa dostal na miesta v praxi a po získaní praktických skúseností prevzal zodpovednosť za výsledky vlastnej práce a práce ostatných. Poznanie a zvládnutie základných princípov riadenia ľudí, ale aj seba, je jedným z predpokladov toho, ako budete úspešní. Riadiace schopnosti sa dajú naučiť. Cieľom učebnice „Organizácia manažérskej práce“ je pomôcť vnímať povahu manažérskej práce, jej komplexnosť, prvky a možnosti jej neustáleho zlepšovania. Z koncepčného hľadiska učebnica zámerne spája teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami, prípadovými štúdiami, úlohami a otázkami na diskusiu a riešenie. Do obsahu jednotlivých kapitol sa premietli najnovšie trendy v práci úspešných manažérov a príklady dobrej praxe z dávnej minulosti. Východiskom pre návrh jednotlivých častí publikácie bolo zdôvodnenie postavenia a rolí manažérov vo firme, ich dôležitosť pre dosiahnutie úspechu v ťažkých trhových podmienkach. Predpokladom úspechu je profesionálne a sociálne schopný manažér s dostatočnými manažérskymi schopnosťami. Prvá kapitola sa zaoberá objasnením osobnosti manažéra. Veľký vplyv na kvalitu manažéra, na formovanie jeho osobnosti, má osobné skúsenosti a schopnosť manažéra zvládnuť aj tie najnepriaznivejšie situácie. Dnešní manažéri sú iniciátormi a realizátormi zmien v spoločnosti. Ak chcú uspieť, musia podnikať nielen z pohľadu prítomnosti, ale najmä budúcnosti. Prostredie, v ktorom firmy pôsobia, výrazne ovplyvňuje prácu manažérov a ich rozhodovanie. Prevládajúca neistota, nejednoznačnosť, rozmanitosť a množstvo informácií zvyšuje nároky na manažérov, najmä na ich manažérske a komunikačné schopnosti. Výsledky manažérskej práce, rozhodnutia, sa spravidla nerobia na základe chladného výpočtu jasných a objektívnych údajov a zadávania úloh zamestnancom, ale na základe manažérskych skúseností a nadhľadu založeného na schopnostiach manažéra. Aby bol manažér úspešný, musí mať požadované odborné znalosti a manažérske kompetencie. Svojím správaním a dosiahnutými výsledkami si postupne získavajú rešpekt a uznanie zamestnancov. Nestačí počúvať iba seba, ale aj tých, ktorých prácu zvláda. Úspešní manažéri, ktorí pôsobia na rôznych úrovniach riadenia, pôsobia ako tréneri a lídri, sa zameriavajú na strategické úlohy, ktorých výsledky závisia od rozvoja a budúcnosti spoločnosti. V druhej kapitole sa zaoberá predpokladmi úspešnej práce manažérov, organizáciou práce manažérov a zdokonaľovaním techník manažérskeho rozvoja.
Back to Top