Managerial Communication

Lukáš Smerek – Milota Vetráková

Banská Bystrica: Belianum
Prvé vydanie
106 strán
ISBN 978-80-557-1769-2
2020

Komunikácia je každodennou súčasťou každého človeka a je potrebná a nevyhnutná pri práci manažéra. Každý manažér vo svojej práci využíva komunikáciu v rôznych situáciách. Komunikácia je jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu. Všetky komunikačné procesy v rámci vnútorného, ​​ako aj vonkajšieho fungovania spoločnosti ležia na jej pleciach. Spoločnosť je rozdelená na niekoľko oddelení, ako napríklad: výroba, ekonomické oddelenie, marketing, oddelenie ľudských zdrojov a mnohé ďalšie, v ktorých pre každé z týchto oddelení existujú individuálne špecifické procesy. Aby bol vytvorený akýkoľvek proces, úloha, jednotlivé činnosti, je nevyhnutné používať komunikáciu ako nástroj, pomocou ktorého sa jednotlivé činnosti delia, spracúvajú a ukončujú. Ak komunikácia v spoločnosti nefunguje, či už interná alebo externá, jednotlivé činnosti sú vykonávané neefektívne alebo nie sú vôbec obsadené. Bez komunikácie teda nie je možné urobiť žiadny krok, posun, aktivitu v spoločnosti zameranej nielen na služby, ale aj vo výrobných spoločnostiach. Vzhľadom na vážnosť takého faktora, akým je komunikácia, sa naň kladie príliš malý dôraz a nevenuje sa mu dostatočná pozornosť. Cieľom učebnice „Manažérska komunikácia“ je pomôcť vám – budúcim manažérom, vnímať verbálne i neverbálne vyjadrovacie nástroje, predvídať a aktívne ovplyvňovať riešenie rôznych komunikačných situácií, zdokonaľovať sa v profesionálnej komunikácii, upozorňovať, že kultúra hovoreného slova je rovnako dôležité ako schopnosť viesť pracovný pohovor alebo viesť projektový tím. Z koncepčného hľadiska učebnica zámerne spája teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami, prípadovými štúdiami, úlohami a otázkami na diskusiu a riešenie. Do obsahu jednotlivých kapitol sa premietli najnovšie trendy v komunikácii úspešných manažérov a príklady dobrej praxe z dávnej minulosti. Po prečítaní tejto učebnice budete schopní objasniť podstatu a proces komunikácie, využívať spätnú väzbu a aktívne počúvanie v komunikačnom procese, zhodnotiť výhody a nevýhody rôznych spôsobov komunikácie, ospravedlniť štýl komunikácie vedúcich pracovníkov v rozhovore so zamestnancami , identifikovať jednotlivé komunikačné situácie v práci manažéra a pripraviť sa na ne, vhodnou formou komunikácie ovplyvňovať názory ostatných, porozumieť ich správaniu a vyvodzovať pravdepodobné závery, vytvárať vnútorný a vonkajší komunikačný systém na pracovisku, zapájať zamestnancov do činnosti spoločnosti, aplikovať komunikačné schopnosti pri dosahovaní vyššej efektivity prenosu informácií a mnoho ďalších.

Back to Top