International Human Resource Management System. Scientific monograph.

Lukáš Smerek – Milota Vetráková – Ivana Šimočková

Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego
Prvé vydanie
146 strán
ISBN 978-83-73519-14-5
2021

Nadnárodné spoločnosti riadia svojich zamestnancov v rôznych medzinárodných kontextoch, v rôznych inštitucionálnych, právnych a kultúrnych podmienkach. Rozvíjajú efektívne manažérske postupy zo strategického a nákladovo efektívneho hľadiska. Aktivity medzinárodného manažmentu ľudských zdrojov (MMĽZ) pokrývajú manažment zamestnancov na rôznych miestach. V tejto súvislosti vzniká otázka, do akej miery môžu nadnárodné spoločnosti štandardizovať postupy a procesy MMĽZ do všetkých krajín, v ktorých spoločnosť pôsobí?

Hľadanie odpovedí na výhody a nevýhody štandardizácie spojenej s mierou konvergencie a divergencie v MMĽZ, nás viedlo k riešeniu výskumného projektu “Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov“, financovaného z grantu agentúry VEGA. Vedeckým cieľom riešenia projektu je preskúmať názory manažérov vybraných podnikov na Slovensku na výhody a nevýhody práce v nadnárodnej spoločnosti a navrhnúť flexibilný systém medzinárodného riadenia ľudských zdrojov s prihliadnutím na mieru konvergencie a divergencie. 

Prezentovaná monografia je jedným z výstupov riešenia projektu VEGA. Cieľ vedeckej monografie je v súlade s cieľom výskumného projektu a zameriava sa na prezentáciu názorov manažérov vybraných podnikov na Slovensku na MMĽZ, návrh flexibilného systému riadenia práce multikultúrnych tímov s prihliadnutím na príklady dobrej praxe. Východiskom skúmania je literárna rešerš venovaná dôležitosti a zložitosti procesov MMĽZ, vrátane práce v interkultúrnom prostredí z pohľadu viacerých domácich a hlavne zahraničných  autorov. Skúmaním osobitostí riadenia v nadnárodných spoločnostiach so zastúpením na Slovensku sme potvrdili vstupné predpoklady o prehlbujúcom sa konkurenčnom globálnom prostredí, ktoré vedie spoločnosti k zmene organizačnej kultúry a systému riadenia. Globálne, geocentricky orientované spoločnosti postupne prechádzajú od etnocentricky a polycentricky orientovaného manažmentu na manažment bez hraníc. Dôvodom zmien je snaha o dosiahnutie efektívnosti práce v prostredí, v ktorom sa pracovne stretávajú ľudia rôznych kultúr, rôzne právne systémy, rôzne hodnoty a normy. Manažéri nadnárodných spoločností sa stávajú  citlivejšími voči štátnej administratíve, lokálnemu trhu práce, verejnej mienke a reguláciám. Pôsobenie a práca v medzinárodnom interkultúrnom prostredí mení aj požiadavky kladené na pracovnú spôsobilosť manažérov i zamestnancov nadnárodnej spoločnosti a dôraz  kladie najmä na interkultúrnu a interpersonálnu komunikáciu.

Back to Top