Efektívnosť ľudského kapitálu v kontexte manažmentu ľudského kapitálu

Martin Mičiak – Alžbeta Kucharčíková

Žilina: Edis
Prvé vydanie
197 strán
ISBN 978-80-55419-28-2
2023

V súčasnom období pôsobenia podnikov a organizácií naberá čoraz viac na dôležitosti ľudský kapitál a práca s ním. Udržateľne rastúca výkonnosť v súlade s ďalšími požiadavkami (napríklad potrebou ekologického správania sa podnikov) a vytvorenie konkurenčnej výhody môže byť len výsledkom systematického pristupovania k ľudskému kapitálu. Vzhľadom na aktuálne poznatky je už dnes zjavné, že téma ľudského kapitálu a jeho efektívneho riadenia rezonuje nielen v spojení s výrobou statkov alebo poskytovaním služieb. Stáva sa objektom záujmu aj vo verejnej správe, sektore vzdelávania, turizmu a v oblasti športového manažmentu.
Cieľom vedeckej monografie je poskytnúť čitateľom komplexný pohľad na ľudský kapitál a jeho manažment vykonávaný so zámerom dosahovania a zvyšovania efektívnosti v danej oblasti. Tento pohľad je vytvorený prepojením názorov svetových aj slovenských autorov a výsledkov vlastného realizovaného výskumu. Na základe kombinácie zdrojov ponúka publikácia nielen prehľad aktuálneho stavu poznania v danej oblasti, ale aj praktické návody a odporúčania. Ich aplikácia manažérmi a HR špecialistami povedie k presnejšiemu zisťovaniu efektívnosti ľudského kapitálu, čo otvára možnosti pre jej zvyšovanie a udržiavanie vysokej dosiahnutej úrovne.
Vedecká monografia je určená učiteľom a študentom v rámci výučby predmetov, ktoré sa venujú oblasti ľudského kapitálu, ale i HR špecialistom, manažérom a majiteľom podnikov.

Back to Top