Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom

Projekt KEGA 012UCM-4/2022

Projekt je obsahovo zameraný do oblasti Nové metódy a formy vzdelávania na vysokých školách s cieľom podpory dištančnej formy vzdelávania cez on-line prístup formou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom. Cieľom projektu je vytvoriť aktuálnu a motivačne príťažlivú vysokoškolskú učebnicu v printovej slovenskej a anglickej verzii a elektronickú bilingválnu verziu komplexne prezentujúcu aktuálnu problematiku riadenia ľudí v digitálnom svete, ktorá je predmetom intenzívneho vedeckého bádania.

Zámerom projektu je taktiež zdieľanie základného, ale najmä rozšíreného, obsahu učebnice (praktické prípadové štúdie zo slovenského a medzinárodného podnikateľského prostredia, príklady dobrej praxe, cvičenia založené na reálnych incidentoch z praxe, rozhovory s expertmi z praxe, pomocné grafiky, odkazy na ďalšie výskumy, on-line didaktické testy, prezentácie a pod.) v online prostredí podpornej webovej stránky k učebnici.

Dôraz pri tvorbe koncepcie publikácie a prezentácii výstupov vo virtuálnom prostredí bude kladený najmä na aktuálnosť predkladaných materiálov v nadväznosti na problémy spoločenskej praxe v oblasti riadenia ľudských zdrojov.


Plánovaná štruktúra učebnice (kapitoly):
 1. História vývoj a trendy personálnej práce
 2. Analýza práce
 3. Získavanie zamestnancov
 4. Výber zamestnancov
 5. Rozmiestňovanie (adaptácia, rozmiestňovanie, uvoľňovanie) zamestnancov
 6. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
 7. Hodnotenie zamestnancov
 8. Odmeňovanie zamestnancov
 9. Pracovné prostredie a pracovné vzťahy
 10. Motivácia zamestnancov
 11. Organizačná kultúra
 12. Manažment ľudského kapitálu
Projekt finančne podporuje
Back to Top