Manažment ľudských zdrojov

Lukáš Smerek – Jozef Ďurian

Banská Bystrica: Belianum
Prvé vydanie
294 strán
ISBN 978-80-55718-92-7
2021

Ľudia sú základným stavebným kameňom každej organizácie. Svojou činnosťou vytvárajú okolo seba prostredie, ktoré umožňuje vytvárať produkty alebo služby, plniť úlohy a dosahovať ciele. Postavenie ľudí v organizáciách v porovnaní s iný zdrojmi sa postupom času menilo. S potešením môžeme konštatovať, že k lepšiemu, pretože ľudské zdroje sa postupom času prepracovali na pozíciu najdôležitejších aktív, ktorými môže organizácia disponovať. Ako rástla ich dôležitosť, menili sa aj zaužívané postupy práce, ktorá s ľudskými zdrojmi súvisí. Kým počiatočné teoretické i praktické prístupy k personálnej práci sa orientovali predovšetkým na prijatie, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, v dnešnej dobe je omnoho viac oblastí, ktoré musí poznať každý zamestnanec, ktorý je v organizácii zodpovedný z personálnu prácu. Komplexnosť a často aj zložitosť personálnej práce je hlavným dôvodom, prečo je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť príprave manažérov ľudských zdrojov, personálnych manažérov a riaditeľov, či iným špecialistom na ľudské zdroje v organizáciách. Cieľom učebného textu „Manažment ľudských zdrojov“ je pomôcť spoznať, pochopiť a vedieť prakticky aplikovať jednotlivé procesy manažmentu ľudských zdrojov, bez ktorých sa nezaobíde žiadna organizácia, v ktorej pracujú ľudia. Je úplne jedno, či máte v budúcnosti ambície dostať sa na vrcholové riadiace pozície, založiť si vlastné podnikanie alebo pracovať v zabehnutých organizáciách. V každom prípade sa určite stretnete s personálnou prácou v niektorej zo svojich mnohých podôb. Preto je potrebné chápať súvislosti, ktoré vytváraním pracovných tímov vznikajú, držať krok s aktuálnymi trendmi a aplikovať do praxe stále nové poznatky a skúsenosti, súvisiace s ľudskými zdrojmi. Východiskovým bodom, pre pochopenie fungovania personálnej práce v organizáciách je vymedzenie základných pojmov súvisiacich s postavením človeka v pracovnom procese a vývojových etáp personálnej práce podľa toho, čo bolo v danej etape považované za nevyhnutné. Na základe týchto poznatkov je možné pochopiť rozdiel medzi personálnou prácou, personálnym manažmentom, či manažmentom ľudských zdrojov. Len potom je možné oboznámiť sa s komplexným pohľadom na systém manažmentu ľudských zdrojov a všetky procesy, ktoré je nutné urobiť od prvotnej idey vzniku organizácie až po jej dlhodobé zveľaďovanie. Ďalšie kapitoly sa venujú jednotlivým personálnym procesom v čo možno najlogickejšej postupnosti. Ozrejmujú, prečo je dôležité venovať sa personálnej práci ešte pred tým, ako do organizácie príde pracovať prvý zamestnanec. Ako a prečo je dôležité plánovať potrebu ľudských zdrojov, robiť analýzu práce a na základe nej vybudovať kompaktný a funkčný systém práce s ľuďmi. Následne bližšie špecifikujú viditeľnejšie procesy ako sú získavanie, výber a prijímanie zamestnancov, ich adaptáciu a ďalšie vzdelávanie, hodnotenie, riadenie výkonu a kariéry, odmeňovanie, motivovanie a ďalšiu starostlivosť. V každej oblasti poukazujú na rôzne možnosti, ktoré manažéri majú pri vytváraní vlastných metód, postupov a pravidiel. Berú do úvahy rôznorodosť prostredia, v ktorom pôsobia jednotlivé organizácie a ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Nezabudli sme ani na kontrolnú a administratívnu oblasť personálnej práce, preto je v texte venovaný dostatočný priestor aj činnostiam, ktoré sú potrebné pre zachytenie minulého i súčasného a predikovanie budúceho stavu personálnej práce, spolu s požiadavkami na účinný personálny informačný systém a na ľudí, ktorý sa personálnej práci profesionálne venujú. Záverečná kapitola prináša pohľad na manažment ľudských zdrojov, ktorý prekračuje hranice jednej krajiny a prepája v sebe požiadavky, potreby, ale i skúsenosti ľudí z mnohých kultúr.

Back to Top