Organization of managerial work

Manažér je osoba zodpovedná za plnenie úloh, ktoré si vyžadujú účasť ostatných členov spoločnosti alebo podnikových zdrojov. Umením manažérov je rozumne riadiť, zvažovať, harmonizovať obchodné činnosti, kolegov, podriadených, tímy a ich prácu. Manažéra možno charakterizovať ako vedúceho zamestnanca rozvíjajúceho činnosti v trhovom hospodárstve. Je to zamestnanec, ktorý môže spoznať trh v jeho rozmanitosti, pripraviť ho na svoju aktivitu a zároveň ho vhodne ovplyvniť. Cieľom jeho aktivít je vniesť jednotu do práce, transformovať ju na výkon a výsledky spojené so spoločným úsilím skupiny, ktorú vedie. Vnáša do práce skupiny poriadok, systém, ktorý formuluje jej kompetencie. Účelom jeho práce preto musí byť jednota a poriadok, účelná kombinácia schopností a znalostí. Predpokladom práce manažéra je zvládnutie činností ako stanovovanie cieľov, organizovanie práce, motivácia a komunikácia, meranie a vyhodnocovanie pracovných výsledkov a na ich základe spravodlivé hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov, zabezpečenie profesionálneho rozvoja zamestnancov, ktorý je zameraný na školenia, rozvoj a integrita zamestnancov a mnoho ďalších. Predpokladáme, že každý z vás má ambíciu využiť svoje štúdium na to, aby sa dostal na miesta v praxi a po získaní praktických skúseností prevzal zodpovednosť za výsledky vlastnej práce a práce ostatných. Poznanie a zvládnutie základných princípov riadenia ľudí, ale aj seba, je jedným z predpokladov toho, ako budete úspešní. Riadiace schopnosti sa dajú naučiť. Cieľom učebnice „Organizácia manažérskej práce“ je pomôcť vnímať povahu manažérskej práce, jej komplexnosť, prvky a možnosti jej neustáleho zlepšovania. Z koncepčného hľadiska učebnica zámerne spája teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami, prípadovými štúdiami, úlohami a otázkami na diskusiu a riešenie. Do obsahu jednotlivých kapitol sa premietli najnovšie trendy v práci úspešných manažérov a príklady dobrej praxe z dávnej minulosti. Východiskom pre návrh jednotlivých častí publikácie bolo zdôvodnenie postavenia a rolí manažérov vo firme, ich dôležitosť pre dosiahnutie úspechu v ťažkých trhových podmienkach. Predpokladom úspechu je profesionálne a sociálne schopný manažér s dostatočnými manažérskymi schopnosťami. Prvá kapitola sa zaoberá objasnením osobnosti manažéra. Veľký vplyv na kvalitu manažéra, na formovanie jeho osobnosti, má osobné skúsenosti a schopnosť manažéra zvládnuť aj tie najnepriaznivejšie situácie. Dnešní manažéri sú iniciátormi a realizátormi zmien v spoločnosti. Ak chcú uspieť, musia podnikať nielen z pohľadu prítomnosti, ale najmä budúcnosti. Prostredie, v ktorom firmy pôsobia, výrazne ovplyvňuje prácu manažérov a ich rozhodovanie. Prevládajúca neistota, nejednoznačnosť, rozmanitosť a množstvo informácií zvyšuje nároky na manažérov, najmä na ich manažérske a komunikačné schopnosti. Výsledky manažérskej práce, rozhodnutia, sa spravidla nerobia na základe chladného výpočtu jasných a objektívnych údajov a zadávania úloh zamestnancom, ale na základe manažérskych skúseností a nadhľadu založeného na schopnostiach manažéra. Aby bol manažér úspešný, musí mať požadované odborné znalosti a manažérske kompetencie. Svojím správaním a dosiahnutými výsledkami si postupne získavajú rešpekt a uznanie zamestnancov. Nestačí počúvať iba seba, ale aj tých, ktorých prácu zvláda. Úspešní manažéri, ktorí pôsobia na rôznych úrovniach riadenia, pôsobia ako tréneri a lídri, sa zameriavajú na strategické úlohy, ktorých výsledky závisia od rozvoja a budúcnosti spoločnosti. V druhej kapitole sa zaoberá predpokladmi úspešnej práce manažérov, organizáciou práce manažérov a zdokonaľovaním techník manažérskeho rozvoja.

Back to Top