Smerek, L. – Stachová, K. 2023. Managing Human Resources in Slovakia 1998 – 2018.
Scientific mongraph.

Ak má personálna práca plniť významnú úlohu v napĺňaní podnikových cieľov je nevyhnuté stanoviť jasné pravidlá a zaviesť do riadenia práce ľudí systém. Prvkami systému personálnej práce sú jednotlivé personálne procesy, ktoré sú vzájomne prepojené a ovplyvňované vnútorným i vonkajším prostredím. K základným personálnym procesom zaraďujeme získavanie zamestnancov, tvorbu stratégií, politík a ďalších plánov, plánovanie počtu a štruktúry zamestnancov, adaptáciu zamestnancov, starostlivosť o zamestnancov, školenia a ďalšie vzdelávanie, analýzu pracovných miest, hodnotenie práce a pracovného výkonu zamestnancov, kontroling, manažment talentov až po uvoľňovanie zamestnancov. Každý proces sa plánuje, zabezpečuje organizačne, finančne, materiálne a personálne, priebežne kontroluje, aby sa preukázala jeho funkčnosť a opodstatnenosť. Zamestnanci sú objektom systému personálnej práce a od ich schopností, motivácie a príležitostí sa odvíja ich pracovný výkon. Hlavným cieľom monografie je preskúmať historický vývoj realizácie a vnímania dôležitosti personálnych procesov v podnikoch na Slovensku. Práca vychádza z názorov uznávaných odborníkov z domácich a zahraničných knižných i periodických publikácií. Zber údajov o stave personálnej práce v podnikoch na Slovensku bol realizovaný metódou sociologického opytovania pomocou online a tlačených dotazníkov v rokoch 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 a 2018. Údaje sme získali osobne alebo online z útvarov ľudských zdrojov od osôb zodpovedných za personálnu prácu v podnikoch. Spolu sa prieskumu zúčastnilo 2188 slovenských podnikov.

Back to Top